سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله علوم الحدیث 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مجمع جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
----